Huisreglementen

Algemene voorwaarden, regels en afspraken bij WaaW Sport
Bij WaaWsport staat plezier en bewegen voorop. Om de lessen soepel te laten verlopen volgen hier een aantal regels. Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Betaling
1.1 De betaling voor de lessen/workshops/opleidingen/kampjes enz. geschiedt  1 week na bevestiging door Tania Mulder en dit via overschrijving op volgend rekeningnummer IBAN BE IBAN BE17 1431 1557 7221 Indien de betaling niet is uitgevoerd wordt de aanvraag geannuleerd en dient er een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Indien u dat wenst kan er een factuur uitgeschreven worden.
1.2 Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Aanbieder zich het recht voor Deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen.

2. Inschrijving
2.1 Inschrijvingen gebeuren uitsluitend via mail. Een inschrijving is pas definitief na betaling van het volledige bedrag. Iedere aanvraag die niet betaald is binnen  de termijn vervalt.
2.2 Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen.
2.3 Aanbieder behoudt zich het recht voor bij afwezigheid van de vaste leiding een bevoegd vervanger aan te stellen voor de lessen, indien er geen vervanger wordt gevonden kan de les worden geannuleerd en op een andere dag worden ingehaald.
2.4 We respecteren de maximumcapaciteit van de groepen en aanvaarden geen extra inschrijvingen boven ons intern bepaald maximum per activiteit.

3. Kleding
3.1 Kleding waarin je makkelijk kan bewegen. Er mag ook op blote voeten mee gedaan worden.
3.2 De jassen, tassen en schoenen worden allemaal in de daar voorziene kast gelegd. Zo blijft alles op orde.

4. Locatie
4.1 De lessen vinden plaats op het eerste verdiep.
4.2 Gelieve de auto’s niet voor de deur te zetten daar we beneden een zaak hebben voor rolstoel gebruikers en die plaatsen voor hen zijn gereserveerd.
4.3 We hebben een steile trap, hou hier rekening mee als je naar boven komt met de kinderen. Het poortje bovenaan moet altijd gesloten worden voor de veiligheid van de kinderen.

5. Ongevallen en aansprakelijkheid
5.1 Aanbieder heeft een aansprakelijkheidsverzekering. Aanbieder sluit iedere aansprakelijkheid, hoe dan ook genaamd en hoe ook ontstaan nadrukkelijk uit, behoudens en voor zover de schade wordt gedekt door de genoemde verzekering en ook daadwerkelijk is vergoed. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij aanbieder.
5.2 Aanbieder aanvaardt aldus geen enkele verdere aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel dan wel schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemers en/of Begeleiders.
5.3 Bij opgave van bepaalde medische klachten kan de docent het kind/volwassene weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn  op veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken aan voldoende kennis over de aandoening van het kind/volwassene door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers of volwassene.
Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de (huis)arts te overleggen of  de lessen tot de mogelijkheden behoort.
  
6. Ouders
6.1 Ouders dienen de kindjes af te geven in de zaal. Tijdens de lessen mogen er geen ouders in de zaal komen.

6.2 De ouders dienen te wachten in de gang op het eerste verdiep.
6.3 Om onze lessen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we om de kinderen stipt te komen brengen en terug te halen. Per kwartier dat de kinderen moeten nablijven wordt er 10 euro aangerekend. We zullen deze regel streng toepassen en dit voor de veiligheid van de kinderen.

7. Toiletbezoek
De kindjes dienen pampervrij te zijn om aan de lessen deel te nemen.
Voor de start van de lessen dienen de ouders de kinderen nog eens te laten plassen in het toilet op de gelijkvloers.

8. Fietsen
Komt u op de fiets? Wilt u deze dan niet voor de etalage zetten? U kunt hem aan de zijkant van het gebouw zetten tegen de afrastering van het water.

9. Wandelwagens
Er kunnen geen wandelwagens binnen staan daar dit een andere zaak is beneden en niet toegelaten.

10. Mededelingen
10.1 Mededelingen over wijzigingen in het programma/locatie/tijd en extra evenementen worden per mail aan de ouders door gegeven. Deze zijn ook altijd op de facebookpagina na te lezen. Hou met buitenevenementen i.v.m. weersomstandigheden daarom de mail goed in de gaten, omdat er kort van te voren nog iets kan veranderen.
10.2 Er is drinkbaar water voorzien voor de kinderen. We streven naar gezonde voeding tijdens onze sportlessen. Snoep, koeken en frisdrank zijn niet toegelaten tijdens de activiteiten.

11. Kortingen

Elke mutualiteit  erkent deze activiteit als sportclub activiteit voor je kind: kijk zelf op de website van je mutualiteit, druk het juiste formulier af en geef het bij de eerste sessie af. Ik zorg voor de administratieve stempel. Dit voordeel kan variëren van 10€ tot 30€

12. Privacy
WaaW Sport neemt foto’s en filmpjes van de activiteiten. Deze kunnen gebruikt worden voor de website, sociale media, de brochure en/of publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden.

13. Annulatie door organisatie

Evenementen kunnen geannuleerd worden indien er minder dan 10 kinderen zijn ingeschreven. Dit wordt in de week van het evenement doorgemaild. Bij annulering wordt het lesgeld binnen de week teruggestort.

14. Annulatie door particulaire deelnemer

Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren door een e-mail te sturen naar info@waawsport.be
14.1. De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:
A. Bij iedere annulatie op het volledige lesgeld wordt er een administratieve kost aangerekend van 25 euro.
B. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 7 werkdagen vóór de aanvang van de lessenreeks annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.
C. Bij annulatie binnen de 24 uur voor de aanvang van de lessenreeks, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht.

14.2. Bij overmacht wordt bedoeld: sterfgeval of erge ziekte, dit moet altijd worden aangetoond met een doktersattest en een mail naar info@waawsport.be. Doktersbriefjes die 5 dagen na de vermelde dag van ziekte worden doorgestuurd worden niet meer aanvaard. Er wordt nimmer geld teruggestort, de gemiste lessen bij overmacht kunnen worden ingehaald indien plaats en dit tot 2 maand na de vermelde datum van afwezigheid na overleg.

14.3. Er worden geen betaalde lessen doorgegeven aan anderen, ieder ingeschreven en betaald persoon is strikt persoonlijk.

15. Annulatie door VZW Polegym
VZW Polegym heeft het recht een lessenreeks te annuleren bij inschrijvingen van minder dan 5 personen. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden.

De personen die zich hebben ingeschreven sluiten aan bij een andere groep met aangepaste oefeningen. Indien men toch de lessen wil laten doorgaan wordt dit verrekend als een privéles.

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht
Alle materialen die in het kader van de lessen worden gecreëerd, zijn en blijven eigendom van VZW Polegym.

Artikel 17: Nietigheid
De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

Artikel 18: Toepasselijk recht
18.1. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.
18.2. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortkomen.

19. Contactgegevens
WaaW kunt u op verschillende manieren bereiken:
Mail: info@waawsport.be
Telefoon: 0479/62 60 27
facebook: https://www.facebook.com/waawsport/
website:  www.waawsport.be